Αποθέματα και Ροές

Αποθέματα και ροές

Διδακτορική εργασία του Dominik Noll.

Η αναπαραγωγή των βιοφυσικών συστατικών της κοινωνίας, δηλαδή των ανθρώπων, των κοπαδιών και των αντικειμένων, είναι το κυρίως κίνητρο για την ανταλλαγή υλικών και ενέργειας, μεταξύ κοινωνίας και φύσης (Fischer-Kowalski and Erb, 2016). Η ποσότητα και η ποιότητα αυτών των ροών προκαλούν πιέσεις στα φυσικά οικοσυστήματα, είτε στη μεριά της εισαγωγής του κοινωνικοοικονομικού συστήματος, μέσω της εξαγωγής πόρων, είτε στην πλευρά της εξαγωγής, μέσω αποβλήτων και εκπομπών (Haberl et al., 2004). Η παρούσα πτυχιακή εργασία αναλύει μοτίβα αναπαραγωγής αυτών των βιοφυσικών συστατικών της κοινωνίας, που επίσης αναφέρονται ως κοινωνικά αποθέματα, σε νησιωτικό επίπεδο. Σημείο εκκίνησης για αυτήν την έρευνα είναι το ερώτημα του κατά πόσο, σημαντικές περιβαλλοντικές πιέσεις, όπως η δημιουργία αποβλήτων και η υπερβόσκηση, αντανακλώνται στο πως αυτά τα κοινωνικά αποθέματα αναπαράγονται. Αυτό μπορεί να κατανοηθεί μόνο παρατηρώντας την ανάπτυξη των αποθέματα και των ροών για μεγάλη χρονική περίοδο και παρακολουθώντας πως αλληλοσυνδέονται σε αναδυόμενες περιβαλλοντικές πιέσεις.