Συνάντηση εργασίας SUSAKI 2016

Η συνάντηση αυτή οργανώθηκε εν μέσω του προγράμματος SUSAKI (Βιώσιμη Σαμοθράκη) από τους συντονιστές του, με σκοπό να συναντηθούν οι ερευνητές, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές που εκπονούν διατριβές με θέμα τη Σαμοθράκη, με κάποιους από τους σημαντικότερους συνεργάτες από τη νησί. Σκοπός της συνάντησης ήταν η συζήτηση των αποτελεσμάτων της τρέχουσας έρευνας και η ανάπτυξη στρατηγικών προτεραιοτήτων για το μέλλον. Η συνάντηση εστιάστηκε στην επίτευξη αμοιβαίας κατανόησης των επιπτώσεων που έχουν τα αποτελέσματα της μέχρι τώρα έρευνας όσον αφορά τις βελτιώσεις σε πρακτικά θέματα, όσο και στον σχεδιασμό των επόμενων στόχων για τους ερευνητές αλλά και τους τοπικούς συνεργάτες. Με βάση τα αποτελέσματα της συνάντησης θα συγκροτηθεί ένα στρατηγικό σχέδιο για τα επόμενα χρόνια.

Η πρώτη μέρα του εργαστηρίου αφιερώθηκε στην επεξήγηση της κατεύθυνσης της συνάντησης, ενώ δόθηκε η ευκαιρία στους συμμετέχοντες να παρουσιαστούν και να παρουσιάσουν τις δραστηριότητες και τις προσδοκίες τους. Οι παρουσιάσεις και συζητήσεις της δεύτερης μέρας εστιάστηκαν σε θέματα χρήσεων γης και εδαφοκάλυψης, θέματα σχετικά με τα αιγοπρόβατα και το πρόβλημα της υπερβόσκησης. Η τρίτη μέρα αφιερώθηκε στους τομείς της υγείας, του τουρισμού και της εκπαίδευσης, καθώς και στις προοπτικές βελτίωσης της επικοινωνίας και συνεργασίας. Στην τελευταία ενότητα κάθε ημέρας συζητήθηκαν οι στρατηγικές προτεραιότητες κάθε τομέα.

Κατεβάστε τα πρακτικά εδώ