Παρακολούθηση Ζωικού Κεφαλαίου

Μεγάλες ακατοίκητες περιοχές στη Σαμοθράκη δείχνουν σημάδια υπερβόσκησης, κυρίως από πληθυσμούς αιγοπροβάτων που βόσκουν ελεύθερα. Η μείωση αυτής της πίεσης βόσκησης από το περιβάλλον αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο για την διαχείριση του Αποθέματος Βιόσφαιρας. Λόγω της ιστορικής σημασίας της κτηνοτροφίας στο νησί αλλά και της σημασίας για την τοπική οικονομία, χρειάζεται μια αλλαγή νοοτροπίας σχετικά με τον ρόλο του ζωικού κεφαλαίου για την κοινότητα. Η επιστημονική παρακολούθηση (π.χ. δειγματοληψία αποστάσεων για τον υπολογισμό της πληθυσμιακής πυκνότητας των αιγοπροβάτων) έχει σκοπό να βοηθήσει στο διαχωρισμό των δεδομένων από τις εικασίες, και να κατοχυρώσει πιθανή αιτιολογική σχέση μεταξύ εδαφικής διάβρωσης και του πληθυσμού του ζωικού κεφαλαίου. Μια προσέγγιση που να λαμβάνει υπόψη της τους άμεσα ενδιαφερόμενους και τους πολίτες του νησιού στην παρακολούθηση αυτή είναι πολύ αποτελεσματικότερη για την αλλαγή μακροχρόνιων συμπεριφορών της κοινωνίας.

Εφαρμογή Happy Goats

Σκοπός της μελέτης είναι η ανάπτυξη ενός ευέλικτου συστήματος υποστήριξης λήψης αποφάσεων που να βοηθάει τους κτηνοτρόφους να κατανοήσουν τη σχέση μεταξύ των πράξεών τους και των επιπτώσεων που αυτές έχουν στο περιβάλλον όπως και των επιπτώσεών τους στο σημερινό και μελλοντικό τους εισόδημα. Με την εφαρμογή αυτή οι κτηνοτρόφοι θα μπορούν να προγραμματίσουν το ετήσιο εισόδημά τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη οικονομικούς και οικολογικούς παράγοντες. Στην περίπτωση της Σαμοθράκης, η εφαρμογή αυτή θα βοηθήσει στην κατανόηση και καταπολέμηση των περιβαλλοντικών απειλών, βελτιώνοντας παράλληλα την οικονομική κατάσταση των κτηνοτρόφων.

Περαιτέρω πληροφορίες

Dominik Noll et al. (2017) Achieving Sustainable Small Ruminant Farming on Samothraki – (κατεβάστε το poster)

Nina Fuchs (2015), Αποτελέσματα των επιδοτήσεων της ΚΑΠ στο σύστημα ζωικού κεφαλαίου της Σαμοθράκης – (Κατεβάστε την εργασία)

Fetzel et al.(2018) “Reaching a Socio-Ecological Tipping Point: Overgrazing on the Greek Island of Samothraki and the Role of European Agricultural Policies.” (download)

Επίσης σχετικό είναι το έγγραφο εργασίας: Fischer-Kowalski, M., Petridis, P. (eds.). 2019. Fifth Summer School on «Aquatic and Social Ecology» on Samothraki, Greece. Social Ecology Working Paper 178. Vienna (κατεβάστε)

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τη σελίδα Happy Goats.