Παρακολούθηση Ζωικού Κεφαλαίου

Μεγάλες ακατοίκητες περιοχές στη Σαμοθράκη δείχνουν σημάδια υπερβόσκησης, κυρίως από πληθυσμούς αιγοπροβάτων που βόσκουν ελεύθερα. Η μείωση αυτής της πίεσης βόσκησης από το περιβάλλον αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο για την διαχείριση του Αποθέματος Βιόσφαιρας. Λόγω της ιστορικής σημασίας της κτηνοτροφίας στο νησί αλλά και της σημασίας για την τοπική οικονομία, χρειάζεται μια αλλαγή νοοτροπίας σχετικά με τον ρόλο του ζωικού κεφαλαίου για την κοινότητα. Η επιστημονική παρακολούθηση (π.χ. δειγματοληψία αποστάσεων για τον υπολογισμό της πληθυσμιακής πυκνότητας των αιγοπροβάτων) έχει σκοπό να βοηθήσει στο διαχωρισμό των δεδομένων από τις εικασίες, και να κατοχυρώσει πιθανή αιτιολογική σχέση μεταξύ εδαφικής διάβρωσης και του πληθυσμού του ζωικού κεφαλαίου. Μια προσέγγιση που να λαμβάνει υπόψη της τους άμεσα ενδιαφερόμενους και τους πολίτες του νησιού στην παρακολούθηση αυτή είναι πολύ αποτελεσματικότερη για την αλλαγή μακροχρόνιων συμπεριφορών της κοινωνίας.